woocomerce kody

1) [add_to_cart] Powyższy szortkod ma na celu wyświetlenie przycisku “Dodaj do koszyka” dla konkretnego produktu. Argumenty id i sku – oba te parametry służą do pobierania informacji o konkretnym produkcie – należy wybrać produkt po ID lub SKU – podanie obu parametrów naraz jest bezcelowe gdyż wtedy WooCommerce i tak pobierze produkt po ID. Bez […]

Written By admin
biuro@seobit.pl
seobit.pl

On 29 marca 2017
"

Read more

1) [add_to_cart]

Powyższy szortkod ma na celu wyświetlenie przycisku “Dodaj do koszyka” dla konkretnego produktu.

Argumenty

 • id i sku – oba te parametry służą do pobierania informacji o konkretnym produkcie – należy wybrać produkt po ID lub SKU – podanie obu parametrów naraz jest bezcelowe gdyż wtedy WooCommerce i tak pobierze produkt po ID. Bez podania tych parametrów szortkod nie zwróci nic, ponieważ nie będzie posiadać potrzebnych danych,
 • class – parametr ten jest opcjonalny i pozwala dodać własną klasę do paragrafu zawierającego treści wyświetlane przez szortkod. Domyślnie paragraf ten posiada klasy product woocommerce add_to_cart_inline,
 • quantity – dzięki temu parametrowi można określić ile produktów zostanie dodanych do koszyka. Domyślna wartość to oczywiście 1.
 • style – zamiast parametru class i własnego kodu CSS może po prostu określić zawartość atrybutu style – domyślna wartość to: border:4px solid #ccc; padding: 12px;. Niestety nie ma możliwości usunięcia całkowicie atrybutu style
 • show_price – jest to parametr, który pozwala wyświetlić cenę produktu

Przykłady użycia

[add_to_cart id="100" style="" class="theme-slug-add-to-cart"]

Wyświetli blok “Dodaj do koszyka” dla produktu z ID równym 100, bez dodatkowego stylowania w atrybucie style za to z dodaną klasą theme-slug-add-to-cart.

[add_to_cart id="100" style="" show_price="false"]

Wyświetli blok “Dodaj do koszyka” dla produktu z ID równym 100, bez dodatkowego stylowania w atrybucie style bez ceny produktu.

2) [add_to_cart_url]

Ten szortkod w porówaniu do poprzedniego jest bardzo prosty i służy po prostu do wyświetlania adresu URL, który można wykorzystać przy dodawaniu produktu do koszyka. Kliknięcie linka, który zawiera w atrybucie href ten szortkod spowoduje dodanie produktu o danym ID do koszyka WooCommerce.

Argumenty

 • id i sku – działają one identycznie jak w szortkodzie add_to_cart i są niezbędne do prawidłowego działania szortkodu.

Przykłady użycia

[add_to_cart_url id="100"]

Zwróci ścieżkę do strony z dodanym parametrem ?add_to_cart=100.

3) [product]

W wypadku potrzeby wyświetlenia konkretnego produktu można wykorzystać szortkod product. Na bazie ID / SKU pozwala on wyświetlić wszystkie potrzebne informacje o produkcie

Argumenty

 • id i sku – podobnie jak w wypadku opisywanych wcześniej szortkodów – jeden z tych argumentów jest wymagany do działania szortkodu.
 • class – argument ten pozwala zdefiniować własną klasę CSS dla konteneru produktu. Standardowo zawsze jest dodawana w kontenerze klasa woocommerce.

Przykłady użycia

[product id="100"]

Wyświetli informacje o produkcie posiadającym ID równe 100.

[product id="100" class="theme-slug-product"]

Wyświetli informacje o produkcie posiadającym ID równe 100 w kontenerze z klasami woocommerce theme-slug-product.

4) [product_attribute]

product_attribute to szortkod, który pozwala wyświetlać produkty posiadające określone cechy a także filtrować je według wartości tej cechy.

Argumenty

 • per_page – określa jak wiele produktów będzie wyświetlane (domyślnie 12) – niestety wbrew nazwie tej opcji szortkod ten nie wyświetla paginacji gdy produktów jest więcej niż określa opcja per_page,
 • columns – definiuje w ilu kolumnach zostaną wyświetlone produkty (domyślnie 4),
 • orderby – pozwala określić sposób sortowania produktów (domyślnie title). Dozwolone wartości to: menu_order, title, date, rand oraz id,
 • order – określa kierunek sortowania (domyślnie asc),
 • attribute – decyduje o tym jaki atrybut muszą mieć produkty, które będa wyświetlane na liście,
 • filter – pozwala przefiltrować produkty posiadające atrybut zdefiniowany w argumencie attribute i wyświetlić tylko te produkty, których atrybut ma konkretną wartość – obsługuje też kilka wartości rozdzielonych przecinkiem. Jego podanie jest wymagane do działania tego szortkodu.

Przykłady użycia

[product_attribute attribute="color" filter="blue"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów w 4 kolumnach, które mają atrybut color o wartości blue.

[product_attribute attribute="color" filter="blue,black"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów w 4 kolumnach, które mają atrybut color o wartości blue lub black.

[product_attribute per_page="1" columns="1" attribute="color" filter='blue,black']

Wyświetli jeden produkt w jednej kolumnie, który ma atrybut color o wartości blue lub black.

[product_attribute attribute="color" filter="blue,black" orderby="rand"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów w 4 kolumnach posortowanych losowo, które mają atrybut color o wartości blue lub black.

5) [product_category]

Szortkod ten pozwala wyświetlić produkty z konkretnych kategorii.

Argumenty

 • per_page, columns, order, orderby – argumenty te działają tak samo jak w szortkodzie product_attribute,
 • category – określa slug lub slugi kategorii z których mają pochodzić produkty (rozdzielone przecinkami),
 • operator – argument ten pozwala określić czy produkt ma się znajdować w jednej z kategorii (wartość “IN”), we wszystkich podanych kategoriach (wartość “AND”) lub w żadnej z podanych kategorii (wartość “NOT IN”).

Przykłady użycia

[product_category category="clothing"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów w 4 kolumnach z kategorii clothing.

[product_category category="clothing,hoodies"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów w 4 kolumnach z kategorii clothing lub hoodies.

[product_category category="clothing,hoodies" operator="NOT IN"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów w 4 kolumnach, które nie należą do kategorii clothing i hoodies.

[product_category category="clothing,hoodies" operator="AND"]

Wyświetli maksymalnie 12 produktów w 4 kolumnach, które należą jednocześnie do kategorii clothing i hoodies.

6) [product_categories]

Ostatni z przedstawianych w tym wpisie szortkodów służy do wyświetlania kategorii produktów.

Argumenty

 • number – określa maksymalną liczbę kategorii do wyświetlenia,
 • orderby, order, columns – parametry te działają podobnie jak w poprzednich szortkodach,
 • hide_empty – pozwala ukryć puste kategorie (bez produktów),
 • parent – umożliwia ograniczenie listy kategorii do kategorii będących podkategoriami zadanej kategorii,
 • ids – pozwala wyświetlić kategorie o zadanych ID (rozdzielonych przecinkami).

Przykłady użycia

[product_categories]

Wyświetla wszystkie kategorie z naszego sklepu poza tymi bez produktów.

[product_categories hide_empty="0"]

Wyświetla wszystkie kategorie z naszego sklepu – nawet te bez produktów.

[product_categories parent="100"]

Wyświetla wszystkie podkategorie kategorii posiadającej ID równe 100.

[product_categories ids="1,2,3"]

Wyświetla kategorie o ID równym 1, 2 lub 3.